KOMÁRNO - HOME PAGE
Komárno | Dávna história | Nová história | Geografia | Flóra | Fauna | Kúpele | Kultúra | Pamiatky | Pevnosť | Celementia | Významné budovy | Pamätníky | Alžbetin most | Kostoly

HLAVNÁ PONUKA

Komárno
Dávna história
Novodobá história
Geografia
  - Flóra
  - Fauna
  - Kúpeľné mesto
Kultúra
Historické pamiatky
  - Pevnostný systém
  - Celementia
  - Významné budovy
  - Pamätníky
  - Alžbetin most
  - Kostoly a viera
 
 

REKLAMA

 

KONTAKTY

Kultúra a spoločnosť -
Úrady a inštitúcie -
Školstvo -
Banky -
Mesto -
Web -

 

 

 KOMÁRNO

erb mesta Komárno Mesto Komárno leží na južnom Slovensku pri brehu Dunaja a zároveň pri štátnej hranici s Maďarskom. S našim južným susedom ho spája most Sv. Alžbety v ktorého strede je línia štátnej hranice. Samotné mesto je predstavené ďalej na týchto stránkach.
 

 

 EDITORIAL

Vitajte na týchto stránkach. Práca na nich sa zastaví až keď zmizne tento text. Pracujeme na dopĺňaní sekcií a fotografií z miest, ktoré ešte nie sú nafotené. Ďakujeme za pochopenie.
 

 

 NEPREHLIADNITE

cestovanie - cestovateľský server Cestovanie.biz server o cestovaní - nájdite si aj vy témy, ktoré vás zaujímajú. Cestujte očami po zaujímavých miestach aj vy a prejdite si niektoré zaujímavé miesta prostredníctvom webu

 
 

 

   RASTLINSTVO
Z floristického hľadiska okres Komárno charakterizujú rastlinné druhy a
spoločenstvá vodných, močiarnych, pieskomilných, slanomilných a lesných
druhov, ktoré sú typické pre oblasť Podunajskej nížiny. Cenný je výskyt
vegetácie otvorených hladín, zazemnených ramien v okolí Číčova, Veľkých
Kosíh, Kameničnej, Iži, Žitavy. Tieto územia a časti prírody, ale aj lány polí
popretkávané drobnými lesmi, kanály s riedkymi brehovými porastami,
medzihrádzové priestory tokov Dunaja, Váhu, Nitry a Žitavy dávajú možnosť
výskytu širokej škály floristiky významných i chránených, ohrozených a
miznúcich druhov rastlín. Na viatych piesočných presypoch vo východnej časti
okresu sa vyskytuje pieskomilná vegetácia, ktorá je mimoriadne významná
pre štúdium rozšírenia teplomilnej kveteny na našom území. Dôležitou a
neoddeliteľnou súčasťou ochrany prírody je druhová ochrana rastlín. Ochrana
a racionálne využívanie genofondu všetkých žijúcich organizmov sa opiera o
základné dokumenty medzinárodných organizácií ochrany prírody. Vývoj
urbanizácie, spriemyselňovania, mechanizácie a doprava, snahy po
intenzívnom využívaní pôdneho fondu, ktoré sa prejavujú sceľovaním parciel,
premenou menej úrodných pôd na úrodné oráčiny, modernizácia zavlažovacích
systémov, zavádzanie novej náročnej poľnohospodárskej veľkovýroby -
budovanie siete zavlažovacích resp. odvodňovacích kanálov, terénne,
rekultivačné a melioračné zásahy pôvodných lužných lesov, výstavba
energetických, komunikačných, priemyselných a poľnohospodárskych
zariadení, získavanie zeminy a piesku, zakladanie terasovitých viníc na úpätí
pahorkatiny, používanie priemyselných hnojív a pesticídov a rad ďalších
zásahov majú vplyv a dopad na druhové zloženie našej kveteny. Vzhľadom na
uvedené zásahy, niektoré rastliny miznú a vcelku je ich existencia ohrozená.
Ploché nížiny spestrujú nespočetné agátové lesy, bohaté na nektár, vrbinové a
topoľové porasty pri riekach a neveľké piesočnaté kopce v severovýchodnej
časti okresu.
K najpozoruhodnejším chráneným lokalitám okresu patrí národná prírodná
rezervácia Čičovské mŕtve rameno. Je jedna z najzachovalejších a
prírodovedecky najcennejších lokalít na Žitnom ostrove so svojráznou
scenériou dunajskej lužnej krajiny. Známa je pod miestnym názvom Lion.
Predstavuje zvyšok mŕtveho ramena rieky Dunaj s výskytom vodných
biocenóz, flóry a fauny na rozlohe 135 ha.
 


erb mesta Komárno Všetky práva vyhradené © 2009-2010   MESTOKOMARNO.com neoficiálne stránky mesta Komárno  - kontakt: komarno*cestovanie.biz
Zakazuje sa akákoľvek ďalšia reprodukcia a kopírovanie obsahu, linkovanie na súbory a iné poškodzovanie autorských práv. Akékoľvek iné využitie obsah okrem informovanosti pre vlastné použitie a akúkoľvek ďalšiu distribúciu, sa zakazuje. All right reserved, all uses of published materials are prohibited. Any next distributions and reproduction of any materials without knowledge and agrees of authors is prohibited.