KOMÁRNO - HOME PAGE
Komárno | Dávna história | Nová história | Geografia | Flóra | Fauna | Kúpele | Kultúra | Pamiatky | Pevnosť | Celementia | Významné budovy | Pamätníky | Alžbetin most | Kostoly

HLAVNÁ PONUKA

Komárno
Dávna história
Novodobá história
Geografia
  - Flóra
  - Fauna
  - Kúpeľné mesto
Kultúra
Historické pamiatky
  - Pevnostný systém
  - Celementia
  - Významné budovy
  - Pamätníky
  - Alžbetin most
  - Kostoly a viera
 
 

REKLAMA

 

KONTAKTY

Kultúra a spoločnosť -
Úrady a inštitúcie -
Školstvo -
Banky -
Mesto -
Web -

 

 

 KOMÁRNO

erb mesta Komárno Mesto Komárno leží na južnom Slovensku pri brehu Dunaja a zároveň pri štátnej hranici s Maďarskom. S našim južným susedom ho spája most Sv. Alžbety v ktorého strede je línia štátnej hranice. Samotné mesto je predstavené ďalej na týchto stránkach.
 

 

 EDITORIAL

Vitajte na týchto stránkach. Práca na nich sa zastaví až keď zmizne tento text. Pracujeme na dopĺňaní sekcií a fotografií z miest, ktoré ešte nie sú nafotené. Ďakujeme za pochopenie.
 

 

 NEPREHLIADNITE

cestovanie - cestovateľský server Cestovanie.biz server o cestovaní - nájdite si aj vy témy, ktoré vás zaujímajú. Cestujte očami po zaujímavých miestach aj vy a prejdite si niektoré zaujímavé miesta prostredníctvom webu

 
 

 

   GEOGRAFIA
Komárňanský okres sa rozprestiera vo východnej časti Žitného ostrova, na
dolnom toku Malého Dunaja, Váhu, Nitry a Žitavy v nadmorskej výške 108 -
115 m. Je teda najjužnejším, ale aj najnižšie položeným miestom v Slovenskej
republike. Celú južnú časť okresu až po Kravany nad Dunajom obmýva naša
najväčšia rieka Dunaj. Územie okresu možno vymedziť v priestore 17o 43´ až
18o 32´ východnej zemepisnej dĺžky a 47o 37´ až 47o 52´severnej zemepisnej
šírky. Geologicky je územie okresu zaradené do komárňanskej panvy, ktorá
je súčasťou Podunajskej nížiny. Okres zahŕňa 41 obcí, kde na rozlohe 1045
km2 žije okolo 110 000 obyvateľov. Celá podunajská oblasť predstavuje
geologický typ tzv. podunajská oblasť vnútrohorskej nížinnej krajiny mierneho
európskeho pásma, ktorá sa nachádza medzi vplyvmi alpsko - karpatských
pohorí ležiacich v susedstve. Základnámi morfologickými znakmi územia
Podunajskej nížiny je jeho plochosť a malá ralatívna členitosť reliéfu. V
povrchovej tvárnosti sa teda uplatňujú tri základné kategórie: rovina, zvlnená
rovina a nížinná pahorkatina. K rovine patrí v rámci komárňanského okresu
celá západná časť na západ od čiary obcí Bajč-Chotín-Virt. Východne od tejto
čiary sa tiahne oblasť zvlnenej roviny a pahorkatiny, a to medzi Pribetou,
Svätým Petrom a Vojnicami. Rovinná časť leží v rozmedzí 106 - 115 m nad
morom, zvlnená pahorkatina 115 - 140 m nad morom a pahorkatina vystupuje
nad 200 m nad morom.
Z hľadiska orografických celkov môžeme Podunajskú oblasť rozčleniť na
Podunajskú nížinu a podunajskú pahorkatinu. Podunajskú nížinu v južnej a
juhozápadnej časti zaberá Podunajská rovina so svojimi súčasťami. Súčasný
výzor Podunajskej roviny utvára kultúrna step so zvyškami lužných lesov. Na
suchších vyvýšeninách sa druhotne rozšírili monokultúry agátu. Ďalším
charakteristickým znakom tejto krajiny je výskyt rozsiahlych močaristých
území mŕtvych ramien, kanálov a vodných plôch.
Základné morfoštruktúrne prvky krajiny t.j. geologický podklad, reliéf,
klíma, voda, pôda. flóra a fauna sa uplatňujú na Podunajskej rovine a v jej
súčastiach v rôznych vzťahoch. Vplyv na štruktúru krajiny Podunajskej roviny
má rieka Dunaj so svojimi mŕtvymi ramenami. Plochý reliéf a jemnosť
sedimentov substrátu podmienili vznik hlbokých vôd s vysokým obsahom
minerálnych živín. Podunajská nížina je svojou rozlohou nielen najväčšou
nížinou, ale zároveň patrí k najúrodnejším nížinám u nás na Slovensku.
Geologická a tektonická stavba Podunajskej nížiny nie je jednotná. Významné
postavenia a vplyv na štruktúru krajiny majú rieky pretekajúce Podunajskou
nížinou. Hlavnou riekou je Dunaj. Jeho vplyv je síce rozhodujúci, ale
neprejavuje sa na celom území rovnako. Alochrónne rieky tečúce v úrovni
okolitého územia alebo nad ním sústavnými priesakmi do sypkých podloží
podmienili akumuláciu veľkých zásob podzemných vôd. V náplavoch Dunaja a
ostatných riek pretekajúcich podunajskou nížinou sú najbohatšie zdroje
podzemných vôd nielen v celejrepublike, ale i v strednej Európe. Na mladých
poriačnych rovinách a oblastiach s hladinou podzemnej vody pri povrchu sa
vytvorili lužné lesy.
 
   PODUNAJSKÁ NÍŽINA
Celé územie Podunajskej nížiny má malú nadmorskú výšku (do 300 m),
čomu zodpovedá klíma príslušnej zóny. Podunajská nížina má u nás najlepšiu
klímu, ktorá dosahuje hodnoty 26o až 32o C. Nachádza sa v suchom a teplom
podnebnom pásme. Ročné úhrny zrážok sa pohybujú od 550 do 750 mm.Zimy
sú tu mierne, pomerne veterné s malou snehovou pokrývkou. Letá bývajú dlhé
a suché. Priemerná ročná teplota je 10oC a trvanie slnečného svitu je až 200
hodín ročne. Územie má najdlhšie vegetačné obdobie, čo umožňuje
pestovanie aj najnáročnejších technických plodín a zeleniny v celej oblasti
(tabak, paprika, slnečnica).
Podložie Podunajskej nížiny je vyplenené nánosmi panónskeho jazera, ktoré
sa postupným vysladzovaním menilo na jazero sladkovodné. Sedimenty sú
skryté mohutným komplexom štvrtohorných útvarov, prevažne aluviálnymi
nánosmi riek Dunaja a Váhu. Tieto sedimenty pozostávajú zo štrkov,
štrkopieskov, pieskov, naplavených spraší, povodňových kalov, ale tiež z
viatych pieskov. Na území okresu sa nachádzajú lokality viatych pieskov
pleistocénneho pôvodu, ktoré vyčnievajú nad reliéf terénu ako vrcholy viatej
duny, ktorá nebola celkom pochovaná v rámci tektonických poklesov. Na
severozápad od Vojníc zasahuje na územie okresu Pohronská pahorkatina
svojou juhozápadnou časťou Chrbátom, ktorý je zároveň najvyššie položeným
miestom v okrese.
Z chatakteru hodnôt jestvujúcich prírodných krajinotvorných zložiek okresu
Komárno ako i z porovnania vzájomných vzťahov prírodných a neprírodných
zložiek a ich pozitívneho , resp. negatívneho pôsobenia vyplýva, že komplex
prírodného prostredia okresu má značný potenciál v kvalite prírodných zložiek.
Tento možno vyjadriť viacerými vynikajúcimi, prírodovedne vzácnymi územiami
a biotopmi, kultivácii a urbanizácií krajiny. V okrese Komárno je 11 chránených
území, z ktorých najvýznamnejšie sú Číčovské mŕtve rameno, Veľký Lél, Malý
Ostrov, Apáli atď. Ďalšie územia a časti prírody (41 území) sú navrhované na
vyhlásenie za štátnu prírodnú rezerváciu.
 


erb mesta Komárno Všetky práva vyhradené © 2009-2010   MESTOKOMARNO.com neoficiálne stránky mesta Komárno  - kontakt: komarno*cestovanie.biz
Zakazuje sa akákoľvek ďalšia reprodukcia a kopírovanie obsahu, linkovanie na súbory a iné poškodzovanie autorských práv. Akékoľvek iné využitie obsah okrem informovanosti pre vlastné použitie a akúkoľvek ďalšiu distribúciu, sa zakazuje. All right reserved, all uses of published materials are prohibited. Any next distributions and reproduction of any materials without knowledge and agrees of authors is prohibited.